Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

การบริหารงบประมาณตามแนวคิดโรงเรียนนิติบุคคล

การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้
๒. เพื่อให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ
๓. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ


ขอบข่ายภารกิจ
๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ
๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
๑.๒ การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา
๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

๒. การจัดสรรงบประมาณ
๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ
๒.๓ การโอนเงินงบประมาณ

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน
๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๔. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
๔.๑ การจัดการทรัพยากร
๔.๒ การระดมทรัพยากร
๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์
๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

๕. การบริหารการเงิน
๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง
๕.๒ การรับเงิน
๕.๓ การเก็บรักษาเงิน
๕.๔ การจ่ายเงิน
๕.๕ การนำส่งเงิน
๕.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๖. การบริหารบัญชี
๖.๑ การจัดทำบัญชีการเงิน
๖.๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
๖.๓ การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๗.๑ การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
๗.๒ การจัดหาพัสดุ
๗.๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
๗.๔ การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ


ไม่มีความคิดเห็น:

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51