Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ข้อสอบภาค ก ปี 2550

1. โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ?
ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่นมากขึ้น
ข. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
ค. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นและพัฒนาด้านอื่นเพิ่มขึ้น
ง. รักษาสภาพดีเด่นที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพและเผยแพร่ผลงาน

2.ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร
ก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง
ข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร
ค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม
ง. จัดประชุมสัมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

3. จุดประสงค์หลักของโครงการอาหารกลางวัน
ก. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบมื้อ
ข. ให้นักเรียนรับประทานอาหารครบหมู่
ค.. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน
ง. เพื่อ.....................................

4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศนียบัตร...

5. โรงเรียนที่ใกล้อุทยานแห่งชาติ(ป่าไม้?)ชุมชนค่อนข้างยากจน เคร่งครัดศาสนา วิธีระดมทรัพยากร คือ

6. ครูที่ลาป่วยเดือน ม.ค.-ก-พ. เมื่อครบกำหนดหมอให้ลาพักรักษาตัวอีก 45 วัน ถามว่าใคร เป็นผู้มีอำนาจอนุญาต ( ลา ม.ค.-ก.พ. รวม 60 วัน บวกด้วย 45 วัน รวมเป็น 105 วัน )

7. การจัดการความรู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดในฐานะท่านเป็นผู้บริหาร
ก. การใช้สารสนเทศเป็นข้อมูลพื้นฐานในการบริหาร
ข. การประมวลผลข้อมูล..............
ค. การใช้ข้อมูล...................................อย่างต่อเนื่อง
ง. การรวบรวมข้อมูล....................

8. ข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
ก. ผลผลิต
ข. ผลลัพท์
ค.กระบวนการ
ง. ตัวชี้วัด

9. จงเรียงลำดับขั้นของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10. ซ่อมแซมอาคาร 80,000 บาท ใช้วิธีใด

11. เครื่องราชฯ จาก ท.ช. แล้วได้อะไรต่อ

12. ร.ร.ถูกยุบ ผอ.จะประชุมกับใคร

13. ข้อใดไม่ใช่งานวิชาการ ในกฎกระทรวง2550

14. การพัฒนาบุคลากรเรื่องผู้นำการเปลี่ยนแปลง จัดประชุมใครก่อน

15. ครูชำนาญการพิเศษลาศึกษาต่อ ใครอนุญาต

16. ข้อใดเป็นครุภัณฑ์
ก. เครื่องตัดหญ้า 4500 บาท
ข.โทรศัพท์มือถือ 3500 บาท
ค.โทรสาร 6500 บาท
ง. โปรแกรมคอม 7500 บาท

17. ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนจะบริหารให้นักเรียนรักการอ่านโดยจะจัดการบริหารอย่างไร
ก ให้ครูแทรกทุกกลุ่มสาระ
ข จัดกิจกรรมหมอภาษาและจัดประกวดแข่งขันบ่อยๆ
ค จัดซื้อหนังสือและพัฒนาห้องสมุดให้น่าเรียนรู้
ง จัดกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน วันละ 10 นาที ทั้งโรงเรียน

18. .ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การวางแผน
ข.การตัดสินใจ
ค.การจัดองค์กร
ง.การสื่อสาร

19. ชุมชนอันดามัน ต้องจัดหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องใด จำเป็นและสำคัญที่สุด
ก.ประมงยั่งยืน
ข.ความรู้สึนามิ
ค.ทักษะภาษาอังกฤษส่งเสริมการท่องเที่ยว
ง.เปลือกหอยสู่อุตสาหกรรม

20. การพัฒนาองค์การ O.D. เพื่ออะไร

21. .โรงเรียนรับนักเรียน 400 คน นักเรียนมาสมัคร 440 คน ทำอย่างไร

22. ผู้บริหารที่ไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศด้วยเงินส่วนตัว..แล้วนำความรู้มาถ่ายทอดด้วยเทคโนโลยีจนโรงเรียนเป็นที่ยอมรับผู้ปกครองนำนักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นแสดงว่าผู้บริหารท่านนี้มีสมรรถนะใด

23.การบริหารความขัดแย้งเกิดประโยชน์อย่างไร?

24.การจัดอาคารสถานที่ บรรยากาศ.....มีผลอย่างไร..
ก. การพัฒนาการเรียนรู้
ข.เสริมสร้างสุขภาพอนามัย
ค....................

25.ข้อใดไม่ใช่โครงการตามกลยุทธ์ของ สพฐ ปี 2550 ?

26. การเลื่อนขั้นเงินเดือน มีครู 44 คน ช่วยราชการ 4 คน ได้เลื่อนขั้นกี่คน

27. การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร

28. ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนรายบุคคลข้อใดที่ดีที่สุด

29. จากหัวข้อการทำวิจัย ข้อใดเป็นตัวแปรตาม “ การแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโรงเรียน ธันวาคม 2549

30. การจัดการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร

31. ในโครงการประหยัดพลังงาน การมอบหมายงานให้บุคคลในข้อใด

32. ข้อใดเป็นวิธีขจัดความขัดแย้งในองค์กร

33.ผอ. จัดนิทรรศการ จะมอบหมายให้ครูท่านใดทำ

34.ข้อดี ของการขัดแย้งของคน 2 กลุ่มในองค์กรคืออะไร

35.บุคคลในคำสั่งใดที่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ มี ความรู้ด้านพัสดุ

36.ผู้บริหารในอุดมคติที่ข้าราชการครูต้องการคือ

37.ห้องสมุดที่มีชีวิต คือ

38.ครูที่ไม่เข้าสอนบ่อยครั้ง ได้ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว 2 ครั้ง และพบอีกครั้ง ผอ.จะดำเนินการอย่างไร

39. ข้อใดคือการบริหารงานแบบม่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ก. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลกระทบ
ข. ผลงาน ผลลัพธ์ ผลประโยชน์
ค. ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ
ง. คุณภาพ ........ .........

40. ข้อใดถูกต้องของการวางแผนกลยุทธ์
ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ข. พันธกิจ วิสัยทัศน์เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ค. พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์
ง. พันธกิจ เป้าหมายวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์

41. ทางโรงเรียนตรวจสอบพบว่าเครื่องกรองน้ำ ของโรงเรียนมีปัญหา พบเชื้อโรค ผู้บริหารควรดำเนินการอย่างไร
ก.ให้นักเรียนนำน้ำจากบ้านมาดื่มเอง
ข.ซื้อเครื่องกรองน้ำใหม่
ค......

42. ขั้นตอนต่อไปของวงจร PDCA ต่อไป คือ

43. การกำหนดรูปแบบรายการคอม ถ้าเป็นกฎกระทรวงฉบับใหม่ ต้องเสนอเลขาสพฐ.

44. ข้อใดเป็นอุปสรรคในการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ก. กรรมการสถานสถานศึกษาขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่
ข. บทบาทหน้าที่เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยนวิธีทำงาน
ค. ..........

45. จะจัดอบรมครูเดือน กันยายน ใช้เงิน 12,000 จะใช้งบใด

46. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่การเงิน
ก. ให้มีการถ่วงดุล
ข.เลือกคนซื่อสัตย์

47. สมชาย มาสาย..........ไม่ส่งการบ้าน....ท่านผู้บริหารควรทำอย่างไร

48. ถ้าท่านเป็นผู้บริหารใหม่ (หรือย้ายไป) พบว่าวิสัยทัศน์โรงเรียนทันสมัย แต่เป็นไปได้น้อยท่านจะดำเนินการอย่างไร

49. โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร
ก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงาม
ค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชน
ง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติ

50. จากยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ท่านในฐานะผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร
ก. จัดหลักสูตรสองภาษาเพื่อให้สื่อภาษากับต่างชาติได้พอประมาณ
ข. จัดหลักสูตรภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค. จัดหลักสูตรสอนภาษาต่างให้กับชุมชน เพื่อการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
ง. จัดหลักสูตรใช้เงินอย่างไรให้ประหยัด

51. ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน มอบงานให้ครูบรรจุใหม่ทำ ซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นท่านจะทำอย่างไร
ก. กำกับ ตรวจสอบ วัด/ประเมินผล
ข. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
ค. ให้คำแนะนำขั้นตอน กำกับ ติดตามผล
ง. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล

52. ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อหนึ่งคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

53. โรงเรียนแห่งหนึ่ง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ใกล้เขตอุตสาหกรรม มีสาธารณูปโภคครับครัน ผู้ปกครองก็มีฐานะให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี ครูในโรงเรียนก็เก่งคอมพิวเตอร์กันทุกคน จะตั้งวิสัยทัศน์ (Vision) ของโรงเรียนนี้ว่าอย่างไร
ก. ในปี 4555 โรงเรียนเราจะเป็นผู้นำด้าน IT
ข. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
ค. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็น.............
ง. ในปี 4555 โรงเรียนของเราจะเป็น................

54. ถ้าท่านเป็นผู้บริหาร จะพัฒนาตนเองอย่างไร
ก.ศึกษาดูงานเพื่อนำมาปรับปรุงโรงเรียน
ข.ไปอบรมตามที่ได้รับคำสั่งจากเขต ด้วยตนเอง
ค.ศึกษาจากอินเตอร์เน็ต จนเป็นผู้เชี่ยวชาญในการท่องเว็บ
ง.หาความรู้จากการอ่านอย่างต่อเนื่องและนำมาบอกความรู้กับครู

55. เด็กชาย.....เรียนอยู่ชั้น ม.2 มาขอลาออกไปทำงาน กับผู้ปกครอง ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะทำอย่างไร

56. ถ้าครูในโรงเรียนพานักเรียนไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศ ระดับอะไรซักอย่าง ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไร
ก. ยกย่องหน้าเสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า
ข. ยกย่องในที่ประชุมคณะครู,
ค. ยกย่องในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

57. ผอ.ใช้ให้ครูทำผลงาน เพื่อจะไปส่งเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ เป็นความผิดวินัยร้ายแรงไทษไม่ต่ำกว่าปลดออก

58. ร.ร.ถูกยุบ ผอ.จะประชุมกับใคร

59. ผู้บริหารมีทักษะข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การวางแผน
ข.การตัดสินใจ
ค.การจัดองค์กร
ง.การสื่อสาร

60. หากข้าราชการถูกลงโทษ ต้องทำอย่างไร . อุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ ภายใน 30 วัน

61. ครูลาไปดูงานต่างประเทศ ใครอนุญาต
ก. เลขา สพฐ.
ข. ปลัดกระทรวง
ค. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

62. . เป้าหมาย/วัตถุประสงค์การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

63. ผู้บริหารจะให้ความรู้ครูเรื่องการวัดผลการศึกษา

64. ครูสมพรต้องให้ใครอนุญาตให้ลาออกไปเป็นพนักงานวิทยาลัย

65. การจัดการศึกษา Home School ต้องขออนุญาตใคร

66. ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนรายบุคคลข้อใดที่ดีที่สุด . การเยี่ยมบ้านนักเรียน

67. จากหัวข้อการทำวิจัย ข้อใดเป็นตัวแปรตาม “ การแก้ไขพฤติกรรมของผู้บริหารสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์การบริหารงานโรงเรียน ธันวาคม 2549

68. โรงเรียนมีค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเกินงบประมาณ จะทำอย่างไร . จัดทำมาตรการประหยัด

69. การจัดการในกระบวนการบริหารความเสี่ยงในข้อใดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร

70. มีเงินงบประมาณงบดำเนินการค้างจ่าย ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาได้รับเงินอุดหนุนเมื่อเดือน พ.ย. ๑๒๐,๐๐๐ บาท บาท เงินรายได้ จากการระดมทรัพยากร 80,000 บาท เงินบริจาคเพื่อบำรุงรักษาพัสดุ 120,000 บาท ถ้าโรงเรียนจะซื้อคอมฯ 25,000 บาท ใช้เงินอะไร
ก. เงินอุดหนุน
ข. งบดำเนินการ
ค.เงินรายได้
ง.เงินบริจาค

71. เรียงลำดับ ระดับ-เงินเดือน- อายุราชการ – การรับเครื่องราชฯ- อายุตัว

72. ผู้บริหารที่มีจิตบริการ ก.ปรับปรุงห้องพยาบาล ร้านค้าสวัสดิการ .....

73. ตรวจ บ/ช เงิน ช่วงไหน ก. ตรวจทุกวัน ข. ตรวจทุกเดือน ค. ตรวจทุกไตรมาส .

74. ร.ร.แห่งหนึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง ป. 6 มีนักเรียน 40-50 คน มีครู 3 คน (รวมผอ.แล้ว) จะจัดการเรียนการสอนอย่างไร ก. รวมชั้นแล้ว ให้ครู+ผ.อ.ทำงานธุรการ ข. จัด 3 ช่วงชั้นให้ครูทำงานธุรการ และใช้สื่อทางไกล

75. ผู้บริหารใช้การวิจัยประกันคุณภาพเพื่อประโยชน์ใด

76. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนท่านจะมอบหมายให้ผู้ใดรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้มาติดต่อราชการกับโรงเรียน
ก. บุคลิกภาพดี สุภาพ พูดจาเรียบร้อย
ข. บุคลิกภาพดี มีความรู้ทางวิชาการ
ค. มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้ภาระงานในโรงเรียน
ง. มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยี

77. ถ้านักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน ถ้าคุณเป็นผู้บริหารจะ ทำอย่างไร
ก. ยกย่องหน้าเสาธงในการเข้าแถวตอนเช้า,
ข. ยกย่องในที่ประชุมคณะครู,
ค. ยกย่องในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ง.เตรียมส่งโรงเรียนพระราชทาน

78 ในการประเมินภายนอกสถานศึกษาโดย สมศ. พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของโรงเรียนท่านอยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีหัวข้อนึงคือด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ท่านจะมีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

79. โรงเรียนบ้านฟ้างาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีความขาดแคลนทางด้านปัจจัยทางการบริหารเป็นอย่างมาก ชุมชนโดยรอบยากจน ท่านในฐานะที่ย้ายมารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ท่านบริหารโรงเรียนอย่างไร ก. จัดผ้าป่าการศึกษา
ข. จัดหาทุนการศึกษา
ค. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ง. ของบประมาณ

80 .โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร
ก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงาม
ค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชน
ง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติ

ซ้ำหลายข้อ
วันหลังค่อยมาวิเคราะห์คำตอบกันนะครับ

2 ความคิดเห็น:

รองบ้านนอก กล่าวว่า...

เป็นเว็บไซต์ที่ตรงใจมากที่สุด ถ้าจะกรุณาตัวอย่างข้อสอบภาค ก. มาก ๆ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง อยากให้เฉลยไว ไว จังเลย เพราะตั้งแต่สอบมาก็ยังไม่ทราบว่าตัวเองผิดหรือถูก รู้แต่ว่าผ่านแบบเฉียดฉิว

เทพฤทธิ์ กล่าวว่า...

ได้แนวทางมากพอสมควร ได้ความรู้จากเว็บนี้มาก
ของให้พัฒนาต่อไปเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนครูและว่าที่
ผู้บริหาร

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51