Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างการวิเคราะห์คำตอบข้อสอบภาค ก 2550 ข้อที่ 2

ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร

ก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง
ข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร
ค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม
ง. จัดประชุมสัมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

ข้อนี้ใช้ทฤษฎี การบริหารความขัดแย้ง

วิเคราะห์ตามหลักสมรรถนะ จะเรียงคะแนนสมรรถนะ คือ

ก ระดับสมรรถนะ - 3 จัดกิจกรรมร่วมกันทำ คือ ขั้นตอนที่ 3
ข ระดบสมรรถนะ - 2 จัดกิจกรรมสมานฉันท์ คือ ขั้นตอนที่ 2
ค การแข่งขันทางวิชาการ แตกต่างจาก 3 ข้อ แต่ โรงเรียนได้ประโยชน์จากความขัดแย้ง คือ การพัฒนาทางวิชาการ
ง ระดับสมรรถนะ - 1 จัดประชุมสัมมนาสนุกสนาน คือ หลักเบื้องต้นที่ผู้บริหารต้องกระทำก่อน

การบริหารองค์กรต้องมุ่งเน้นประโยชน์ขององค์กร ผู้บริหารควรใช้วิกฤตเป็นโอกาสครับ

ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ลองวิเคราะห์ดูครับ

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมว่าน่าจะเป็น สร้างความสมานฉันท์มากกว่า เพราะถ้าไปให้แข่งวิชาการก็จะเกิดความขันแย้งขึ้นมาได้อีกครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ผมว่าน่าจะเป็น ข้อ 2 นะครับ เพราะถ้ายังให้ไปแข่งขันก็ยิ่งจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น จนกระทบกับการบริหารได้

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51