Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

ตัวอย่างการวิเคราะห์คำตอบข้อสอบภาค ก 2550

โรงเรียนขนาดเล็กได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชนอย่างดี อบต.ให้การสนับสนุนงบประมาณ ครูในโรงเรียนได้รับรางวัลดีเด่นจาก สพท. นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการอ่านและกีฬา ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนนี้ จะมีแนวทางพัฒนาอย่างไร ?

ก. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านอื่นมากขึ้น
ข. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น
ค. ส่งเสริมเฉพาะด้านที่ดีเด่นและพัฒนาด้านอื่นเพิ่มขึ้น
ง. รักษาสภาพดีเด่นที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพและเผยแพร่ผลงาน

จากคำถาม โรงเรียนแห่งนี้ มีผลงานทางวิชาการและกีฬาของนักเรียน ครูได้รับรางวัลดีเด่น แสดงว่า ผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้มีผลงานดีมากในบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณก็มี ชุมชนร่วมมืออย่างดี คือ สมบูรณ์แบบสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

ดังนั้นการวิเคราะห์ในเชิงบริหาร คือ โรงเรียนนี้อยู่ในลักษณะเล็กดีรสโต และต้องรักษาความดีเด่นของตนเองและเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ครับ

ซึ่งตรงกับข้อ ง. ครับ

ท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ลองวิเคราะห์แล้วนำเสนอครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51