Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ตัวอย่างการวิเคราะห์ข้อสอบภาค ก. ๒๕๕๐


โรงเรียนบ้านฟากฟ้า มีเงินสนับสนุนมาก ชุมชนให้การสนับสนุนด้วยดี มีความพร้อมทุกด้าน ท่านในฐานะเข้ารับตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนนี้ ท่านจะบริหารอย่างไร

ก. ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ให้ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าชม สมกับได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
ข. ปรับปรุงห้องผู้บริหาร ห้องรับรอง ให้เหมาะสม สะอาดน่าดู สวยงาม
ค. จัดทำห้องปฏิบัติการ ICT จัดซื้อคอมพิวเตอร์ครบพร้อมใช้ เพื่อให้บริการกับชุมชน
ง. สอบถามข้อมูลความต้องการของชุมชนก่อนลงมือปฏิบัติ

ข้อสังเกตุ คือ ข้อ ก ข ค เนื้อหา เหมือนกันทั้งหมด คือ การปรับบริบทของอาคาร ห้องเรียน และสถานที่
ดังนั้น ท่านเข้าไปเป็นผู้บริหารใหม่ๆ ต้องสอบถามความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียน(stakeholder)ก่อนที่จะดำเนินการอย่างอื่นๆครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51