Education News !

ขออภัยครับ มีหลายลิงค์ที่เสีย กำลังจัดทำใหม่ครับ!

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2552

เตรียมตัวสอบภาค ก. ยังไงดี?

จากการสอบภาคก.ปี๒๕๕๐ มีสมาชิกจำนวนมากที่ยังสงสัยว่า " ฉันสอบตกได้ยังไง"
คำถามคำนี้ค้างคาใจหลายท่านมาตลอดเวลา ซึ่งผมพอจะเข้าใจและมองออกว่า อะไรคืออะไร

ผมเองก็ได้คะแนนไม่สูงนัก แต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ เพราะ เนื้อหาข้อสอบไม่ยากเลย เพียงแต่แนวคิดการตอบข้อสอบของแต่ละคนไม่เหมือนกัน (ผมตอบนอกกรอบมากไปหน่อย เพราะ ถูกอาจารย์มหา'ลัยสอนมาครับ)

ยกตัวอย่างเช่น ข้อที่บอกว่า
ครูกลุ่มหนึ่งรักผู้บริหารคนเก่า อีกกลุ่มหนึ่งเกลียดผู้บริหารคนเก่า ท่านในฐานะที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนใหม่ จะบริหารบนความขัดแย้งนี้อย่างไร
ก. จัดกิจกรรมให้ทั้งสองกลุ่มได้ร่วมกันทำ เพื่อลดความขัดแย้ง
ข. จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสมานฉันท์ในองค์กร
ค. พยายามใช้ความขัดแย้งให้เกิดการแข่งขันทางการวิชาการทั้งสองกลุ่ม
ง. จัดประชุมสัมมนาให้เกิดความสนุกสนานลดความขัดแย้ง

ข้อนี้ถกเถียงกันพอสมควร สำหรับคนที่สอบผ่าน เพราะต่างคนก็ว่า ตัวเองตอบถูก ที่จริงแล้ว ข้อสอบข้อนี้มีทฤษฎีแฝงอยู่หลายเรื่อง เช่น
1. สมรรถนะของผู้บริหาร
2. การบริหารความขัดแย้ง
3. นโยบายของรัฐบาลในช่วงนั้น
4. การคัดเลือกประเภทของผู้บริหาร

ดังนั้นถ้าตอบในลักษณะของสมรรถนะของผู้บริหาร ควรตอบข้อ ค. เพราะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน

ถ้าตอบลักษณะของการบริหารความขัดแย้ง ควรตอบข้อ ข. (คุณชนะ ฉันชนะ)

ถ้าตอบตามนโยบายของรัฐช่วงนั้น ก็ ข. สมานฉันท์

ถ้าตอบตามการคัดเลือกประเภทผู้บริหาร คือ
ใครตอบ ก. เป็นผู้บริหารที่พยายามให้คนอยู่ร่วมกันโดยใช้การรวมกลุ่มเป็นหลักภายใต้แนวคิดว่า เดี๋ยวก็ดีกันไปเอง เพียงแต่ว่า คนเราถ้าไม่ถูกกัน ทำงานด้วยกันก็ขัดแย้งอยู่ดี

ใครตอบ ข. เป็นผู้บริหารที่มีความประนีประนอม

ใครตอบ ค. เป็นผู้บริหารที่มองเห็นหน้าที่ทางการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นหลัก ไม่ว่าคุณจะขัดแย้งกันยังไง ผลงานทางวิชาการคุณต้องดี เลยให้แข่งขันกัน

ใครตอบ ง. เป็นผู้บริหารประเภทรื่นเริงเป็นหลัก มองโลกในแง่ดี สนุกสนานเดี๋ยวก็ดีกัน

แล้วท่านล่ะ ตอบข้อไหนครับ

ข้อสอบข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อสอบลักษณะแบบนี้ ขึ้นอยู่กับ คนที่ออกข้อสอบ จะตั้งธงไว้แนวไหน ตามหลักสมรรถนะ ทฤษฎี หรือว่า จะคัดเลือกประเภทของผู้บริหาร

แต่สิ่งที่อยากจะแนะนำคือ ท่านที่จะเปลี่ยนตำแหน่งเป็นผอ.ร.ร. ท่านมีความพร้อมแค่ไหน

1. ความรู้ หลักการ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา ท่านศึกษามากน้อยแค่ไหน

2. แนวคิดในบทบาทของผอ.ร.ร. ท่านปรับแนวคิดของตนเองหรือยัง หลายๆท่านยังคิดเหมือนครูผู้สอนอยู่ เช่น ถ้าฉันไม่ได้ขั้นครั้งนี้ ฉันไม่ยอม ( นั่นคือ ท่านยังคิดมุมแคบ คือ ยังมองเฉพาะเรื่องของตัวเอง ) ซึ่งตรงข้ามกับความคิดของ ผอ.ร.ร.ส่วนใหญ่ที่ต้องมองภาพรวมขององค์กร มองผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน ดังนั้นการตัดสินกระทำเรื่องใดๆลงไป จะให้มีผลกระทบต่อองค์กรน้อยที่สุด แต่บางครั้งครูบางคนก็ได้รับผลกระทบ ซึ่งก็ต้องยอม นั่นคือ แนวคิดในบทบาทของผู้บริหาร จะทำให้โยงไปถึงการตัดสินในการตอบข้อสอบ

3. ภาระงานในโรงเรียนทั้งหมด ท่านศึกษามากน้อยแค่ไหน บางท่านทำงานวิชาการมาตลอด ไม่เคยสัมผัสงานธุรการ งานการเงิน การพัสดุเลย พอเจอข้อสอบ ก็เดาลูกเดียว หรืออ่านหนังสือมามั่ง แต่ก็ไม่เข้าใจเท่ากับการลงมือปฏิบัติเอง

ครับสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ เล่าสู่กันฟัง ในฐานะที่ผมเคยประสบมาก่อน แล้วปรับตนเองได้ภายหลัง การมองข้ามตนเองไป แล้วหันไปมองคนที่อยู่รอบข้าง พิจารณาสิ่งเหล่านี้ ทำให้ผมเข้าใจในศาสตร์การบริหารขึ้นอย่างมากครับ

แล้วท่านล่ะครับ ปรับแนวคิดหรือยังครับ
บางท่านอ่านหนังสือมาก แต่ทำข้อสอบไม่ได้ หรือคิดว่าทำได้ แต่สอบไม่ผ่าน แสดงว่า ท่านยังไม่ปรับแนวคิดครับ และขอให้ทุกท่านเริ่มอ่านหนังสือ แล้วศึกษางานโรงเรียนทุกอย่าง เพราะ นั่นคือ ข้อสอบครับ

(ขออภัยที่อาจจะล่วงเกินบางท่าน แต่ผมหวังดีครับ อยากให้ท่านสอบผ่าน )

ผู้บริหาร = ความรู้ + วางแผน + มนุษยสัมพันธ์ + จิตสาธารณะ

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สุดยอดเลยครับ อยากให้ท่านได้ขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูงกำหนดนโยบายเลยครับ การศึกษาคงจะเจริญและพัฒนา

คุณนายแดง กล่าวว่า...

ตกลงข้อสอบนี้ตอบข้อไหนจึงจะได้คะแนนคะ ไม่เห็นบอกเลย....

แบบทดสอบความรู้ด้านกฎหมายการศึกษา

สถิติเยี่ยมชม เริ่มนับ 20 ตค 51